University Of Kelaniya

About University Of Kelaniya

Available Jobs

Jobs posted by University Of Kelaniya

Lecturer
Kelaniya
Government
Negotiable
Lecturer
11 March 2024
Valid until: March 20, 2024
Lecturer
Kelaniya
Private
Negotiable
Lecturer
6 March 2024
Valid until: March 20, 2024
Lecturer
22 January 2024
Valid until: February 9, 2024
Lecturer
Kelaniya
Government
168,529 LKR
Teacher
19 January 2024
Valid until: January 31, 2024
Senior Lecturer
Kelaniya
Government
206,993 LKR
Teacher
19 January 2024
Valid until: January 31, 2024
Industry
Institute